Til innhold

NGS og Mikrobiell Samfunnsanalyse: Hva er det?

NGS-teknologi muliggjør rask og presis sekvensering av DNA. Når det kombineres med avanserte analyser av mikrobielle samfunn, gir det oss et unikt innblikk i sammensetningen av mikroorganismer som lever i produksjonssystemene våre. Ved å kartlegge og forstå dette mikrobielle landskapet, kan vi optimalisere de ulike prosessene og skape et mer stabilt og sunt miljø for fisken.

Text module

 

Forbedret vannkvalitet, sykdomsforebygging og optimalisert drift

Med en mikrobiell samfunnsanalyse, har vi mulighet til å se hva som befinner seg av bakterier i alle deler av produksjonen. En sunn mikrobiell balanse kan bidra til å redusere risikoen for sykdomsutbrudd blant fiskene ved å undertrykke veksten av patogene mikroorganismer. Under tar vi for oss 3 ulike bruksområder for mikrobiell samfunnsanalyse, og belyser fordeler av økt innsikt gjennom nye verktøy.

Biofilter

For å vurdere biofilteret, ser vi på de mikroorganismene som utfører omdannelsen av ammoniakk til nitritt (Ammoniakk-oksiderende) og fra nitritt til nitrat (nitritt-oksiderende). I velfungerende biofiltre trenger vi tilstedeværelse av begge gruppene. Når vi ser spesifikt på disse gruppene, så kan det fortelle oss noe om effekten av biofilteret. I figur (Fig. 1) sees et eksempel på nettopp dette. Prøvene tatt fra avdeling 1 viser at det er en god forekomst av nitrifiserende grupper. Selv om det er noe lavere forekomst ved uttak på våren, var det forekomst på over 10 %. I avdeling 2 var > 2 % forekomst av nitrifiserende grupper ved høstuttaket og ingen funn ved uttak på våren. Dette identifiserer biofilteret i avdeling 2 som dårlig presterende og lite fungerende, samt biofilteret i avdeling 1 som velfungerende og stabilt.


Figur 1. Andelen nitrifiserende grupper tatt fra biofilter, fra to ulike avdelinger over tid.

Inntaksvann

Endringer i mikrobiotaen sees gjennom sesongen (Fig.2). Disse endringene kommer markant spesielt i overgangen mellom varmere til kaldere vanntemperaturer. Dette endrer den mikrobielle sammensetningen i vannet og kan dermed potensielt gi mulighetsrom for ugunstige organismer. Mulighet til å justere på vanninntaket for å kunne variere gjennom sesongen kan være et viktig virkemiddel for å sikre god vannkvalitet.


Figur 2. Mikrobiell sammensetning for inntaksvann ved forskjellige dybder, over en tidsperiode på rundt 1.5 år.

Hudhelse og sårutvikling

Ved å se på mikrobiotaen på hud vil man kunne se om huden har en mikrobiota assosierte med frisk hud. Ved å analysere hud mikrobiomet vil man kunne se om mikrobiotaen beveger seg i feil retning, med en forøkning av uønskete sykdoms-assosierte bakteriegrupper. Når disse gruppene øker i mengde, faller gjerne det vi kaller for den relative diversiteten – altså det blir mindre av de mer gunstige bakteriegruppene. Dette kan fanges opp før det danner sår, slik at man har mulighet til å tilpasse tiltak basert på risikoen for sårdannelse i gruppen. I sår vil man finne de bakteriene som driver sårets tilstand og som trives godt i såret på uttakspunktet.


Figur 3. Mikrobiell sammensetning på hud fra tre ulike kategorier av fisk - frisk fisk, fisk uten synlig sår, og sårfisk.